របៀបដំឡើង Zoom នៅក្នុង Window

ដោយ neak rattana, 19-10-2020 , 11:30 PM

តើអាចទិញ Domain បានដោយរបៀបណា?

ដោយ neak rattana, 21-09-2019 , 09:21 AM

ដើម្បីដឹងពីរបៀបទិញ Domain បានសូមទសន្សារវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ថ្នាក់ត្រៀមប្រលងចូលសិក្សាវិស័យសុខាភិបាល

ដោយ neak rattana, 29-04-2019 , 01:22 PM

សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ នេះ សាលាយើងខ្ញំុនឹងចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះសិក្សានុសិស្សចាប់ពីដើមខែកក្តដានេះហើយ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ ៖ ០១០ ៤០០ ៤៥៧ , 012 400 457