ទំនាក់ទំនង

 
 
អាសយដ្ឋាន៖
ផ្ទះលេខ ៨១ ផ្លូវ ១៤៦​ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២
ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖

ផ្នែកចុះឈ្មោះនិង ផ្តល់ព័តមាន: 093 727 688

ផ្តល់មតិយោបល់: 010 400 458/ 010 400 457