ថ្នាក់គួរបំប៉នពិសេសមុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសផ្នែកសុខាភិបាល

ជារៀងរាល់ឆ្នាំសាលាសាស្ត្រាស្លឹករឹតតែថ្នាក់នេះឡើង ដើម្បីជំនួយដល់និសិ្សតទាំងអស់ ដែលសិក្សាក្នុងវិស័យសុខាភិបាល​ទាំងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋ និងគ្រឹះស្ចានឯកជន ឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សារបស់ខ្លួន។ ថ្នាក់បំប៉ននេះផ្តោតទៅលើការសិក្សានូវមុខវិជ្ជាតំរង់ទិសសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា៖

ជីវវិទ្យា

ការសិក្សានេះគឺផ្តោតទៅលើមេរៀនសំខាន់ៗដូចជា៖

 • កោសិកា
 • ភ្នាសកោសិកា
 • វដ្តកោសិកា
 • ម៉េយូស
 • ណ្វៃយ៉ូស
 • សេនេទិច
 • ការបញ្ជូនលក្ខណៈតពូជមនុស្ស
 • ទីតាំងនៃសែន
 • បន្សំថ្មីនៃសែនចំពោះមីក្រូសាពាង្គកាយ
 • បម្រៃបម្រួលសំភារៈបន្តពូជ
 • ជីវវិទ្យាបន្តពូជ
 • ការបំលែងឯកទេសនៃភេទ
 • កំណកាម៉ែត
 • សរីរៈវិទ្យានៃកំណកាម៉ែត និងវដ្តរដូវស្រ្តី
 • ការបង្កកំណើត

បង្រៀនដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត នាក់ មករា។

គីមីវិទ្យា

បង្រៀនដោយលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យគីមីវិទូ គង់ ណារីន។

តម្លៃ១មុខវិជ្ជាសិក្សា 30$ តម្លៃ២មុខវិជ្ជាសិក្សា 50$។

កាយវិភាគវិទ្យា(Anatomie)

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ជុំ សុជាតិ(DES Radiologie et Imagerie medicale)។

អ៊ុំព្រីយ៉ូវិទ្យា(Embryologie)

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ គឹម សុផល(DES Pédiatrie)។

តម្លៃ១មុខវិជ្ជាសិក្សា 35$ តម្លៃ២មុខវិជ្ជាសិក្សា 60$។